Γενικοί Όροι χρήσης

Άρθρο  1

Για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την iDNA B.V. (Stadhouderskade 85, 1073 AT, Amsterdam) εφεξής καλούμενη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ισχύουν οι Γενικοί Όροι Χρήσης. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και περιλαμβάνουν παροχή περιεχομένου ή συγκεκριμένων επάθλων μέσω διαδραστικών διαγωνισμών. Οι υπηρεσίες παρέχονται στην Ελλάδα από την Pay Chimp Ltd. – 1, Kings Avenue, London, United Kingdom, N21 3NA.

Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών γίνεται με τη βούληση και ύστερα από συγκεκριμένες ενέργειες του χρήστη, αφού προηγουμένως διαβάσει το παρόν κείμενο. Ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω του οποίου γίνεται η ενεργοποίηση της υπηρεσίας καταγράφεται και αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό μας σύστημα.

Το παρόν κείμενο μπορεί να τροποποιηθεί  με σχετική ανακοίνωση στο διαδίκτυο. Ο χρήστης συναινεί με τους τροποποιημένους όρους οι οποίοι υπερισχύουν των παλαιοτέρων, εφόσον συνεχίζει τη χρήση της υπηρεσίας και μετά τις σχετικές αλλαγές.

Άρθρο 2 – Κοστος υπηρεσιών

Το κόστος των υπηρεσιών αναγράφεται στο διαδίκτυο (http://paychimp.co/pinakas-ypp/)

Ο χρήστης που ενεργοποιεί συνδρομητική υπηρεσία λαμβάνει 3 μηνύματα κάθε εβδομάδα, που χρεώνονται με τη λήψη τους και κοστίζουν 2,08 € το καθένα (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%). Τα μηνύματα αυτά στέλνονται από τον κωδικό που αντιστοιχεί στην υπηρεσία 54334. Οι χρεώσεις γίνονται μέσω του λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας (Τελική τιμή μηνύματος)

Τα δυο πρώτα μηνύματα που θα λάβει ο χρήστης (ΡΙΝ και καλωσορίσματος) είναι δωρεάν, όπως και τα μηνιαία ενημερωτικά μηνύματα και το μήνυμα απενεργοποίησης. Τα δωρεάν μηνύματα στέλνονται από τον κωδικό 19377 ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για αυτό το σκοπό και ο χρήστης δεν μπορεί να στείλει μήνυμα σε αυτό τον 5ψήφιο νούμερο.

Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής των χρεώσεων σε περίπτωση μη χρήσης της υπηρεσίας για λόγους που αφορούν τον ίδιο.

Άρθρο 3 – Τροποποίηση κόστους 

Ο χρήστης αναγνωρίζει το δικαίωμα της iDNA B.V. να τροποποιεί μονομερώς τις τιμές των υπηρεσιών αφού προηγηθεί σχετική ανακοίνωση στο διαδίκτυο. Ο χρήστης συναινεί με τις νέες τιμές εφόσον συνεχίζει τη χρήση της υπηρεσίας και μετά την ανωτέρω τροποποίηση.

Άρθρο 4 – Παύση υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες απενεργοποιούνται σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο διαδίκτυο, δηλαδή με σχετικό αίτημα του χρήστη ή αν θεωρηθεί ότι η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε κατά παράβαση του παρόντος κειμένου ή αν ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας το ζητήσει, χωρίς να υπάρχει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη (π.χ. για υπόλοιπο πιστωτικών μονάδων).

Άρθρο 5 – Δικαιώματα

1.Οι υπηρεσίες δεν σχετίζονται με κανένα προϊόν ή τρίτη εμπορική εταιρεία. Τυχόν προϊόντα που προσφέρονται είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών και δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή της υπηρεσίας.

2.Απαγορεύεται η εκ μέρους του χρήστη η χρήση τυχόν ευρεσιτεχνιών, πνευματικών εν γένει δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και επωνυμιών, λογοτύπων, και κάθε είδους γενικών δικαιωμάτων που αφορούν την υπηρεσία 

3.Απαγορεύεται, εκ μέρους του χρήστη, κάθε είδους εκμετάλλευση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, τροποποίηση των υπηρεσιών. Σε αντίθετη περίπτωση φέρει ευθύνη σε αποζημίωση έναντι της iDNA B.V. την οποία και αποδέχεται με το παρόν κείμενο

Άρθρο 6 – Ευθύνη ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ο χρήστης ενεργοποιεί τις υπηρεσίες με αποκλειστικά δική του βούληση και αντίστοιχες ενέργειες. Η iDNA B.V. δεν φέρει ευθύνη για την επιλογή της υπηρεσίας.

Οι υπηρεσίες παρέχονται με την προϋπόθεση ύπαρξης σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. Δεν υπάρχει ευθύνη για διακοπές ή κακή λήψη της υπηρεσίας λόγω έλλειψης ή ελαττώματος στην σύνδεση. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα για τους λόγους αυτούς να ζητήσει επιστροφή ή μείωση των χρεώσεων. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η κακή λειτουργία της υπηρεσίας έγινε με ευθύνη της εταιρείας ,ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει μόνο την επιστροφή ή μείωση των χρεώσεων.

Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για αποστολή μολυσμένων μηνυμάτων και η αποζημίωση για αυτό τον λόγο θα αναφέρεται σε κάθε είδους ζημία που θα προκαλέσει στην εταιρεία.

Άρθρο 7 - Επεξεργασία Πληροφοριών  

Ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω του οποίου γίνεται η ενεργοποίηση της υπηρεσίας, όπως και το ιστορικό κίνησής του, καταγράφονται και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρείας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία και τους συνεργάτες της για τον συγκεκριμένο εμπορικό σκοπό και επεξεργάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Απορρήτου και την νομοθεσία που ισχύει. Ο χρήστης συναινεί σε αυτήν την επεξεργασία, με βάση το παρόν κείμενο.

Άρθρο 8 – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Αρμόδια για κάθε διαφορά από το κείμενο είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

Ειδικοί όροι χρήσης

Οι ειδικοί όροι αφορούν τις υπηρεσίες που δίνουν στο χρήστη το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμό με συγκεκριμένο έπαθλο. Σημειώνεται ότι ταυτόχρονα ισχύουν οι γενικοί όροι χρήσης.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 1

Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό με συγκεκριμένο έπαθλο δεν διαφοροποιείται από την υπηρεσία και δεν έχει επιπλέον κόστος. Για το κόστος των χρεώσεων ισχύουν οι γενικοί όροι χρήσης .

Διάρκεια του διαγωνισμού : από 01/12/2018 έως 28/02/2019.

 

Άρθρο 2

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενήλικος κάτοχος κινητής τηλεφωνικής σύνδεσης, ο οποίος θα ενεργοποιήσει την υπηρεσία ως εξής: Θα συμπληρώσει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του στο σημείο που ζητείται. Αμέσως θα λάβει μήνυμα με συγκεκριμένο κωδικό (ΡΙΝ). Θα συμπληρώσει τον κωδικό αυτό στο σημείο που ζητείται και θα δηλώσει σε άλλο σημείο ότι διάβασε τους όρους χρήσης. Με τις ενέργειες αυτές επιβεβαιώνεται η βούλησή του για ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες καθώς και οι συγγενείς τους έως α’ βαθμού.

 

Άρθρο 3

Οι χρήστες πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους στέλνονται στο συντομότερο χρόνο. Νικητής του διαγωνισμού είναι ο χρήστης που απάντησε σωστά στις ερωτήσεις στον πιο σύντομο χρόνο. Εάν περισσότεροι χρήστες απαντήσουν στον ίδιο χρόνο, ορίζεται ένας τελικός γύρος, για τον οποίο ενημερώνονται με σχετικό SMS. Η ερώτηση θα υποβάλλεται επίσης με SMS σε χρόνο που θα γνωρίζουν και η απάντηση θα στέλνεται από το χρήστη με τον ίδιο τρόπο.

Ο νικητής της κάθε διαγωνιστικής περιόδου, μπορεί να συνεχίζει να διαγωνίζεται αλλά δεν μπορεί να ξαναβγεί νικητής για τους δύο επόμενους μήνες.

 

Άρθρο 4

Αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνεί με τον νικητή εντός πέντε εργασίμων ημερών για επαλήθευση των στοιχείων του ή/ και αίτηση για επιπλέον στοιχεία και τον ενημερώνει για τον τρόπο παραλαβής του επάθλου.

 

Άρθρο 5

Ο νικητής υπογράφει σχετικό έγγραφο παραλαβής στο οποίο επισυνάπτει την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

 

Άρθρο 6

Σε περίπτωση που δεν υπογράψει το έγγραφο ή δεν υπάρχει ταυτότητα ή διαβατήριο ο νικητής δεν μπορεί να παραλάβει το δώρο και ακυρώνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Εφόσον ο αρμόδιος υπάλληλος δεν καταφέρει να επικοινωνήσει με τον νικητή, ή αυτός δεν παρουσιαστεί ή ακυρωθεί, το δώρο απονέμεται στον αμέσως επόμενο  σε ταχύτητα απάντησης χρήστη.

 

Άρθρο 7

Ο νικητής αποδέχεται με το παρόν κείμενο την πιθανότητα δημοσιοποίησης του ονόματός του καθώς και κάθε άλλης διαφημιστικής εκμετάλλευσης της νίκης του με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καμία αξίωση ο ίδιος.

 

Άρθρο 8

Τα έπαθλα προσφέρονται στους νικητές και μόνο. Δεν ανταλλάσσονται και δεν πωλούνται. Την ευθύνη για τυχόν απαιτούμενους φόρους ή τέλη για την απόκτησή τους έχει ο νικητής. Σε περίπτωση αδυναμίας παροχής του συγκεκριμένου επάθλου, δίνεται άλλο ίδιας αγοραστικής αξίας.

 

Άρθρο 9

Μετά την λήξη της διάρκειας του διαγωνισμού καμία ευθύνη δεν υπάρχει έναντι των χρηστών.

 

Άρθρο 10

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται το δικαίωμα της εταιρείας να αναβάλλει, μεταβάλλει ή ματαιώσει το διαγωνισμό μετά από σχετική ανάρτηση των αλλαγών αυτών στο διαδίκτυο.